Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Smartdator-skärm

Cateye Cycling™ [Tur]-skärm

Detta är startsidan för Cateye Cycling™.

Från den här skärmen kan du starta, pausa och avsluta mätningen.

* Starta, pausa och avsluta mätning kan göras på distans från smartdator.

* Mätdata visas som om sensorsignalen inte kan tas emot.

Menyknapp

Visar menyn.

Symbol för anslutningsstatus med enhet

Visar anslutningsstatus med andra enheter.

(Smartdator-enhet)

(Pulsmätare)

(Hastighetssensor)

(Kadenssensor)

(Effektsensor)

* En gråtonad symbol indikerar en oansluten sensor.

* Hastighets (kadens)-sensorer (ISC) visar både och .

Snabbinställning

Med funktionen Snabbinställning kan olika mätfunktioner slås PÅ/AV eller ett mål fastställas via enkel och snabb navigering.

GPS-symbol

Anger den mottagande GPS-signalstatusen.

Kalibreringsknapp

Återställer styrkesensor mätningen till 0.

Strömsensorns kalibrering

Ändra visningsläge

Genom att dra över skärmen så byts den ut till kartbilden, grafen, och varvskärmen - så att du kan kontrollera vart du har varit och se mätningen över datavyn.

Grafisk display

Kartdisplay

Varvskärmen

* Tryck på skärmen för att visa varvskärmen och för att växla mellan AV (medelvärde) och MX (maxvärde).

* Data som registrerats med Auto Varv visas med ett "A" efter numret.

Starta mätning-knapp

Startar mätningen.

* Ej tillgängligt om hastighets- eller GPS-signal inte kan tas emot.

Pausknapp

Pausar mätning.

Flaggknapp

Avslutar mätningen.

Växlar till skärmen för överföring av tur.

Spara och överföra turer

Antalet tillfälligt sparade turer

Visar antalet tillfälligt sparade turer.

Viktigt

Det maximala antalet turer som kan spara tillfälligt är 30. Om detta antal överskrids, ändras symbolen till [Full] och det är inte möjligt att tillfälligt spara några fler turer. Det rekommenderas att trippdata sparas och överförs regelbundet.