VOORWAARDEN

HOME > Gebruiksvoorwaarden

CATEYE CO., LTD. (hierna “het Bedrijf” genoemd) is vastbesloten om zich in te zetten voor de bescherming van persoonlijke gegevens in naleving van haar basisbeleid, zoals hieronder beschreven:

Naleving van toepasselijke wetten en verordeningen:
Het Bedrijf zal in strikte naleving handelen van alle toepasselijke wetten en verordeningen, en andere richtlijnen zoals vastgesteld door de bevoegde autoriteiten.
Verkrijgen van persoonlijke informatie:
Het Bedrijf zal persoonlijke informatie verkrijgen, en daarbij het specifieke doel van het gebruik van dergelijke informatie beschrijven, door middel van wettige en eerlijke methoden, en wanneer het wettelijk vereist is. Het Bedrijf zal, als en wanneer het persoonlijke informatie verzamelt, duidelijk het doel van het verzamelen van dergelijke informatie aangeven, behalve wanneer een dergelijk doel duidelijk is door de omstandigheden ten tijde van de verzameling.
Gebruik van persoonlijke informatie:
Het bedrijf zal persoonlijke informatie gebruiken binnen het bereik van het doel van het gebruik van dergelijke informatie, en niet voor andere doelen.
Beschermen van persoonlijke informatie:
Het Bedrijf zal de noodzakelijke maatregelen nemen ter bescherming van de veiligheid van alle persoonlijke informatie die in haar bezit is, inclusief maatregelen voor de beveiliging van informatie, en andere maatregelen om de partijen te leiden en begeleiden die opgedragen worden met de uitvoeringswerkzaamheden om dergelijke informatie te beschermen.
Bekend maken of aanbieden aan derde partijen:
Behalve wanneer daar door de persoon in kwestie toestemming voor gegeven is, of wanneer toegestaan door toepasselijke wetten en verordeningen, zal het Bedrijf persoonlijke informatie niet bekend maken of op een andere manier aanbieden aan derde partijen.
Verzoek om persoonlijke informatie:
Het Bedrijf zal, als en wanneer het een verzoek ontvangt voor persoonlijke informatie van de persoon in kwestie, een dergelijk verzoek snel beantwoorden en afhandelen in naleving van de voorgeschreven relevante methode en procedure. Hetzelfde is van toepassing op elke vraag naar bekendmaking, wijziging of verwijdering, andere verzoeken of klachten die van de persoon in kwestie kunnen komen in verband met persoonlijke informatie.
Verbetering:
Het Bedrijf zet zich in om de acties voor het omgaan met of op een andere manier afhandelen van problemen betreffende persoonlijke informatie te blijven verbeteren.

Uitgevoerd in september 2011

CATEYE CO., LTD.

Vertegenwoordigd door:
  Koichi Tsuyama
Algemeen Directeur

Deze website (inclusief het subdomein en de subdirectory ervan, en hierna “deze Website” genoemd) zal door CATEYE CO., LTD. (hierna “het Bedrijf” genoemd) voor gebruik aan u (hierna de gebruiker van deze website genoemd) aangeboden worden. Houd rekening met de volgende gebruiksvoorwaarden van deze Website wanneer u deze gebruikt.

Copyright:
Copyrights op zinnen, foto’s, afbeeldingen, muziek, stemmen of ander werk van auteurschap (hierna collectief “inhoud” genoemd) zullen het eigendom zijn van het Bedrijf of de oorspronkelijke auteurs of de houders van de rechten daarvan. Behalve printen met als doel persoonlijk gebruik of op een andere manier goedgekeurd door copyrightwetgeving, is elke handeling ter reproductie, openbare overdracht, aanpassingen, revisie, plaatsen op een andere website dan deze Website, of handelingen betreffende de inhoud zonder het vooraf verkrijgen van toestemming van de copyrighthouder verboden onder de copyrightwetgeving. Als en wanneer u deze Website wilt gebruiken voor een dergelijk doel, moet u vooraf toestemming krijgen van het Bedrijf. Alle personen die de producten of diensten van het Bedrijf verkopen of op een andere manier aanbieden ter gebruik, zullen tevens verboden worden inhoud hiervan te gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van het Bedrijf. Als en wanneer u inhoud van producten of diensten van het bedrijf wilt gebruiken met als doel het verkopen ervan of het op een andere manier aanbieden ter gebruik, moet u contact opnemen met het Bedrijf.
Handelsmerk en logo’s:
Alle rechten betreffende handelsmerken, emblemen, logo’s of handelsnamen van een basisproduct of dienst die onder deze Website vallen, zullen terugkeren naar het Bedrijf of een andere rechtenhouder hiervan. Behalve wanneer toegestaan onder een toepasselijke wet of verordening, is elke handeling ter gebruik van of het op een andere manier omgaan met een dergelijk handelsmerk en de rest zonder voorafgaande toestemming van het bedrijf of andere relevante rechtenhouder verboden onder de handelsrechtwetgeving, etc. Als en wanneer u een handelsmerk en de rest wilt gebruiken, dan moet u voorafgaande toestemming krijgen van het Bedrijf of een andere relevante rechtenhouder.
Inhoud:
Het Bedrijf zet zich in om de inhoud van deze Website te verbeteren, maar op voorwaarde dat het Bedrijf in geen enkel geval instaat voor de nauwkeurigheid, nuttigheid, zekerheid of andere soortgelijke kwaliteiten van dergelijke inhoud, en dat het Bedrijf op geen enkele wijze verantwoordelijk zal zijn voor verlies of schade die hieruit of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud kan voortvloeien. In de inhoud van deze Website kunnen meningen of opmerkingen van derde partijen betreffende de producten of diensten van het Bedrijf of informatie van derde partijen staan die niets te maken hebben met de producten of diensten van het Bedrijf. In een dergelijk geval zijn dergelijke meningen, opmerkingen of informatie uitsluitend persoonlijke meningen, opmerkingen of informatie van deze derde partij en heeft het Bedrijf niets te maken met diens persoonlijke meningen, opmerkingen of informatie en zal het Bedrijf ook niets doen om de juistheid hiervan te controleren. Indien nodig, kunt u de juistheid ervan naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid verifiëren. Wees met name voorzichtig als het gaat om dergelijke meningen, opmerkingen of informatie als en wanneer deze op deze Website geplaatst worden door een derde partij, aangezien zulke meningen, opmerkingen of informatie er soms voor kunnen zorgen dat de lezers ervan een onplezierig of haatdragend gevoel krijgen als reactie op dergelijke meningen, opmerkingen of informatie. Als en wanneer u van mening bent dat een dergelijke inhoud die een ongepast feit uitdrukt bestaat, zoals een schending van rechten van een derde partij of het niet naleven van toepasselijke wet of verordening, moet u contact opnemen met het Bedrijf door middel van de “Contactpagina” of de klantenservice van het Bedrijf. In dit geval zal het Bedrijf eerst een dergelijk feit zorgvuldig onderzoeken en vervolgens de gepaste maatregelen treffen om met de situatie om te gaan.
Productinformatie:
Op deze Website staat alle beschikbare informatie betreffende de producten en diensten van het bedrijf die exclusief bestemd is voor het introduceren van dergelijke producten en diensten bij de gebruikers ervan. Als en wanneer u een van de producten of diensten van het bedrijf gebruikt, lees dan de instructies voor het betreffende product of de handleiding van de betreffende dienst. Aangezien informatie op deze Website soms veranderd wordt als dat nodig is, dient u de meest recente uitgave ervan te raadplegen.
Registratie van gebruikers:
Gebruikers van producten van het Bedrijf kunnen als gebruikers geregistreerd worden op deze Website. Aangezien gebruikers die geregistreerd zijn op deze Website goede ondersteuning krijgen voor de producten van het Bedrijf, wordt u gevraagd om zich te registreren op de Website. In het geval dat informatie die op deze Website staat tijdens het proces van het uitvoeren van een dergelijke registratie niet nauwkeurig of foutief is, zullen diensten niet op de juiste manier geboden kunnen worden aan de gebruikers door het Bedrijf. Registratie van gebruikers op deze Website zal echter het bieden van ondersteuning zoals beoogd door het betreffende product of het aanbieden van verschuldigde winsten aan gebruikers die geregistreerd zijn niet noodzakelijkerwijs garanderen.
Distributeurs die handelen in de producten van het Bedrijf:
Alle distributeurs die op deze Website geïntroduceerd worden, handelen in de producten van het bedrijf, met als voorbehoud dat de distributeurs van deze producten niet alleen verschillen in de soorten producten waarin ze daadwerkelijk handelen, maar ook in de hoeveelheden die ze daadwerkelijk op voorraad houden.
Meningen en suggesties van de gebruikers betreffende de producten en diensten van het bedrijf:
Het Bedrijf zet zich niet alleen in voor het ontwikkelen en constant verbeteren van de producten en diensten van het Bedrijf, maar luistert ook aandachtig naar de meningen van zijn klanten. In het geval dat informatie die voorgesteld werd door één van de klanten van het bedrijf echter gezien wordt als het eigendom van een dergelijke klant of andere derde partij, kan dergelijke informatie een belemmering vormen voor de promotie van de zaken van het Bedrijf. Dit kan gevolgd worden door gegevens die niet alleen beweren dat het Bedrijf de inhoud van een dergelijke suggestie niet kan controleren, maar ook dat het Bedrijf niet in staat is om voldoende aandacht te schenken aan een dergelijke suggestie, waardoor het onmogelijk wordt voor het Bedrijf om de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid in verband met de inhoud van een dergelijke suggestie nietig te verklaren.
Gekoppelde Websites:
Op deze Website staan verschillende koppelingen naar websites die gerelateerd zijn aan andere bedrijven dan het Bedrijf en aan andere organisaties, hun producten en diensten. In het geval dat een gekoppelde website niet deze Website is, is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde websites. Zelfs als en wanneer er een koppeling bestaat naar andere websites dan deze Website, wordt het Bedrijf niet geacht in een positie te verkeren voor het doen van aanbevelingen of het geven van goedkeuringen, instructies of garanties in verband met dergelijke websites.
Vereisten voor gebruik van deze Website:
In verband met deze Website bestaan er in verschillende gevallen vereisten, zoals het soort Browser of BS. Op deze website wordt Cookie/SSL gebruikt als gedeeltelijke functie daarvan. In het geval dat de Browser geen Cookie/SSL-functie heeft, of dat de Cookie/SSL-functie van de browser uitgeschakeld is, kan het zijn dat de functie van deze Website gedeeltelijk onbruikbaar is.
Landen:
Alle inhoud van deze Website is gemaakt in naleving van toepasselijke wetten, verordeningen en regelgevingen van Japan, en daarom moet u bevestigen, als en wanneer dergelijke inhoud gebruikt wordt in een land of gebied buiten Japan, dat deze inhoud wettelijk geaccepteerd is in dat land of gebied.
Exportcontrole:
In het geval dat producten of diensten van het Bedrijf, of technologieën, programma’s of producten verkregen op of op een andere manier aangeschaft via deze Website, geëxporteerd worden buiten Japan (inclusief gevallen waarin een dergelijk(e) technologie, programma of product uit Japan gehaald wordt, of andere gevallen waarin een dergelijk(e) technologie, programma of product onthuld wordt aan een niet-inwoner van Japan), moet u handelen in naleving van de Foreign Exchange and Foreign Trade Law, de Amerikaanse Export Control Act en andere toepasselijke wetten of verordeningen.